பாரத்ப்பீடியா:விக்கி நற்பழக்கவழக்கங்கள் உருவாக்கம்

Jump to navigation Jump to search

எச்சரிக்கை: நீங்கள் புகுபதிகை செய்யவில்லை. நீங்கள் தொகுத்தால் உங்கள் ஐ.பி. முகவரி எல்லோருக்கும் தெரியும்படி இருக்கும். நீங்கள் புகுபதிகை செய்தாலோ அல்லது புதிய கணக்கு உருவாக்கினாலோ, பிற பயன்களோடு நீங்கள் செய்யும் தொகுப்புகள் உங்கள் பயனர் பெயரோடு தொடர்புப்படுத்திக்காட்டப்படும்.

பாரத்ப்பீடியா தளத்தில் உங்கள் பங்களிப்புகள் Creative Commons Attribution-ShareAlike License உரிமத்தின் கீழ் அளிக்கப்பட்டதாக கருதப்படும்.(மேலதிக தகவல்களுக்கு பாரத்ப்பீடியா:பதிப்புரிமை பக்கத்தைப் பார்க்க) உங்களுடைய எழுத்துக்கள் கடுமையாகத் தொகுக்கப்படுவதையோ, விரும்பியபடி பகிரப்படுவதையோ நீங்கள் விரும்பாவிடில் இங்கே சமர்ப்பிக்காதீர்.
அத்துடன் நீங்களே இதை எழுதியதாகவோ, அல்லது வேறு பொதுக் களம் அல்லது அது போன்ற விடுதலையளிக்கும் மூலங்களிலிருந்து பிரதி பண்ணியிருப்பதாகவோ உறுதி கூறுகிறீர்கள். பதிப்புரிமையுள்ள ஆக்கங்களை அனுமதியின்றி சமர்ப்பிக்க வேண்டாம்!

சேமிக்காமல் திரும்பு தொகுத்தலுக்கான உதவி (புதிய சாளரத்துள் திறக்கும்)